مرجعیت اجتماعی معلمان

مرجعیت اجتماعی معلمان

در طی روزهای گذشته خبرهای داغی پیرامون معلمان به‌واسطه برخی از اعتراضات آن‌ها و یا مسئله رتبه‌بندی ایشان مطرح بود. بر این اساس این مسئله ما را بر آن داشت تا بر اساس داده‌های پیماشی خود به بررسی مرجعیت این گروهِ اجتماعی در نزد مردم بپردازیم.

 لازم به ذکر است که هیچ جامعه‌ای بدون گروه‌های مرجع نمی‌تواند زیست کند چراکه آن‌ها عناصر هویت‌بخش و محرک جامعه هستند. حتی گفته‌شده است که کلید اصلی تغییر در نظام اجتماعی، تغییر در نوع رابطه افراد با گروه‌های مرجع است.

به میزانی که تعلق انسان‌ها به گروه‌های مرجع تغییر پیدا می‌کند، جامعه هم‌تغییر پیدا می‌کند. در نتیجه فهم و جایگاه این گروه از موضوعات مهمی است که می‌توان به آن‌ها توجه کرد. در اینجا، از پاسخ‌گویان خواسته شده است که به این گروه‌ها از بین 0 تا 10 به این افراد نمره دهند. عدد 10 به معنای اعتماد کامل بوده و عدد 0 به معنای بی‌اعتمادی کامل به ایشان است. بر این اساس میزان اعتماد جامعه به معلمان برابر 6.86 بوده و حتی در جایگاهی فراتر از اساتید دانشگاهی، اقوام، ورزشکاران و بازیگران.