هنر میراث دار فرهنگ-شاخص

هنر، میراث‌دار فرهنگ

هنر، میراث‌دار فرهنگ

هنر و تمام حوزه‌های مربوط به آن، منبعِ اصلی و الهام‌بخشِ فرهنگِ یک ملت و جامعه در ادوار مختلف است

هنر سایت صفحه دوم

هنر، همواره یکی از عناصرِ اساسی، برای زنده‌‌ نگه‌داشتنِ هویت ملی و همچنین میراث‌دارِ فرهنگِ جامعه در طولِ تاریخ بوده است.

هرچند تحولاتِ سریع و رو به جلویِ دنیای مدرن، بر هنر هم مانند دیگر حوزه‌‌ها تأثیرگذار بوده و هست؛ اما همچنان، هنر و تمام حوزه‌های مربوط به آن، منبعِ اصلی و الهام‌بخشِ فرهنگِ یک ملت و جامعه در ادوار مختلف است و خواهد بود.

بنابراین ارائۀ راهکارهای متناسب و ایجادِ بسترهای در خور، برای زایشِ خلاقیت‌ها و به‌روزرسانیِ فرهنگ در چارچوبِ جامعه با محوریتِ هویتِ ملی، یکی از پردغدغه‌ترین موضوعاتی‌ست که باید به آن پرداخت.

در همین راستا، مؤسسۀ بینا، پیمایش‌های مختلفی با موضوع مصارفِ فرهنگی انجام داده است که بخشی از این پیمایش‌ها، مربوط به داده‌هایی درخصوصِ علاقه به یادگیری و درآمدزایی از هنرهایی مانند موسیقی، فیلم و فعالیتِ هنریِ دستی است.

موسیقی

در حوزۀ موسیقی، 83 درصد مردم در پنج سالِ اخیر به موسیقی گوش داده‌اند، و در حدودِ نیمی از جامعه علاقه‌مند به یادگیری موسیقی هستند.

شایانِ ذکر است که میزان «علاقه‌مندی به یادگیری موسیقی» با افزایش تحصیلات افزایش می‌یابد.

دربارۀ تجربۀ یادگیریِ موسیقی، از پیمایش‌ها چنین برآمده که تجربۀ یادگرفتنِ موسیقی در آقایان اندکی بیشتر از خانم‌ها است.

فیلم

در حوزۀ فیلم، 35درصدِ افراد، علاقه دارند در فعالیت‌هایی مربوط به ساخت فیلم، مشغول باشند و از بینِ کسانی که علاقه به فعالیت در حوزۀ ساخت فیلم دارند، درصدِ علاقۀ نسلZ، یعنی متولدینِ 1376 تا 1382 بیشتر از دیگران است که این میزان به 44 درصد می‌رسد.

 میزان علاقه به این فعالیت‌ها در متولدین1360 تا 1375، 40درصد است و این میزان در افرادِ متولدِ 1345 تا 1359، 34درصد و همچنین در متولدینِ 1345 به قبل، 27درصد است.

هنرهای دستی

در زمینۀ فعالیت‌های هنریِ دستی، از افراد دربارۀ این سؤال شده که در پنج‌سالِ گذشته، فعالیتِ هنریِ دستی انجام داده‌اند یا خیر و نتیجۀ داده‌ها، نشان داده است که 6/32درصد جوابِ مثبت داده‌اند و 3/67درصد هم جوابشان خیر بوده است.

از بین افرادی که در پنج سالِ گذشته، فعالیتِ هنری دستی انجام داده‌اند، 7/48 درصد از خانم‌ها و 9/16 درصد آقایان بوده‌اند.

افراد با تحصیلات دانشگاهی 6/38درصد، افراد با تحصیلاتِ متوسطه و دبیرستان 6/37 و از افرادِ کم‌سواد 2/22 درصد، در این زمینه فعالیت کرده‌اند.

بیشترین درصدِ مربوط به بازۀ سنی 18 تا 24 که 1/44درصد بوده است، و کمترین درصد مربوط به بازۀ سنی 55 و بیشتر که 4/16درصد بوده است.

میزانِ فعالیت‌های هنریِ دستی باتوجه به تعداد کسانی که پاسخ مثبت داده‌اند، در افرادِ بین سن 25 تا 34، 4/40درصد، در سنینِ 35 تا 44 ، 9/38درصد و در سنین  45 تا 54، 3/32 درصد بوده است.

در وجهِ دیگری از پیمایش، میزان فعالیتِ افراد به‌نسبتِ سکونت در کلان‌شهرها و افرادِ ساکنِ روستا، بررسی شده که به ترتیب 6/39 و 2/24درصد بوده است.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که فعالیت هنری دستی در افرادی که رضایتِ مالیِ بیشتری داشته‌اند به‌تبع بیشتر بوده است که جدولِ داده‌ها، 8/38درصد را نشان می‌دهند.

نکتۀ مهم در زمینۀ فعالیت‌های هنری دستی، دربارۀ افرادی هست که در پنج سالِ گذشته، از این منبع کسب درآمد داشته‌اند.

3/29 درصد از طریق این فعالیت‌ها، درآمد کسب کرده‌اند، و از بین کسانی که از هنرهای دستی، درآمد کسب کرده‌اند،درصدِ خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده است: خانم‌ها 4/31درصد و آقایان 3/23درصد.

در بین افراد کم‌سواد، 40درصد، افراد با تحصیلات متوسطه، 36درصد و افراد با تحصیلات دانشگاهی، 9/17درصد از هنرهای دستی درآمد کسب کرده‌اند.

درکلان‌شهرها 9/25 و در بین افراد ساکن روستا 8/43درصد از هنرهای دستی درآمد کسب کرده‌اند.

همچنین افراد با درآمد و رضایت مالی کمتر، 6/40درصد و افراد با درآمد و رضایت مالی بالا 8/16درصد کسب درآمد از هنرهای دستی داشته‌اند.

در نهایت این‌که بر اساس همین پیمایش‌ها می‌توان متوجه شد که هنر، نه‌تنها به جهتِ فقر و غنایِ فرهنگی بر جامعه، جایگاهِ ویژه‌ای دارد، بلکه به لحاظِ رونقِ اقتصادی بسیار حائزاهمیت است.

عکس شاخص زبان،هویت جامعه صفحه اول

زبان، آیینۀ هویت جامعه

زبان، آیینۀ هویت جامعه

ورودِ زبان‌های دیگر به زبان و ادبیات فارسی، هرچند گسترۀ زبان را در برخی موارد وسعت می‌بخشد؛ نباید باعث تحلیل‌رفتنِ زبان و ادبیات فارسی بشود.

عکس شاخص زبان،هویت جامعه صفحه دوم

زبان و ادبیات، یکی از عواملِ ساختِ هویتِ فردی و اجتماعی در جامعه است؛ حفظ اصول و قواعدِ زبان، لازمۀ حفظ اصالتِ هویتِ فرهنگیِ اجتماع است.

ورودِ زبان‌های دیگر به زبان و ادبیات فارسی، هرچند گسترۀ زبان را در برخی موارد وسعت می‌بخشد؛ نباید باعث تحلیل‌رفتنِ زبان و ادبیات فارسی بشود.

حال آنکه افزایشِ میزانِ مطالعه در حوزه‌های مختلف، عامل مهمی در حفظ زبان و به تعبیری، شکل‌دهی به مفهومِ اجتماعِ انسانی‌ست.

بخشی از پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا با موضوع «مصرف کالاها و خدمات فرهنگی» به بررسیِ زیست‌بومِ «زبان و ادبیات فارسی»، پرداخته و میزان مطالعۀ افراد در حوزه‌های مختلف و همچنین آشنایی آن‌ها با زبان‌های مختلف را بررسی کرده است.

این پیمایش، از افرادِ بالای 18سال، از کل کشور به‌صورتِ نمونه‌گیریِ تصادفی و از طریق تلفن بوده است؛ داده‌ها قابلیتِ روایتِ کل جامعه، اعم از شهر و روستا را دارد.

 • 42درصدِ جامعه در یک‌سالِ گذشته هیچ مطالعه‌ای نداشتند و میزان مطالعه، بین افرادی که مطالعۀ غیرتخصصی دارند، به‌ترتیب در سه‌حوزۀ زیر است:
 • 28درصد ادبیات و شعر
 • 25درصد رمان و داستان
 • 21درصد زندگی‌نامۀ شخصیت‌ها

میزان مطالعۀ غیرتخصصی با افزایشِ تحصیلات، افزایش می‌یابد.

 •  
 • آقایان دارای تحصیلاتِ دانشگاهی، به‌ترتیب به شعر، زندگی‌نامۀ شخصیت‌ها و رمان و داستان علاقه‌مند هستند؛ تفاوت علاقه اندک ولی معنادار است.
 • علاقۀ خانم‌های دارای تحصیلاتِ دانشگاهی به حوزۀ رمان و داستان تقریبا دوبرابرِ علاقۀ آن‌ها به زندگی‌نامۀ شخصیت‌هاست.
 • 63درصد افراد، در منزل دیوان حافظ دارند؛ 36درصد گلستان سعدی، 32درصد شاهنامه و 25درصد مولوی.

میزان تمایل افراد به شعرخواندن با افزایش تحصیلات افزایش می‌یابد؛ اما این تمایل با افزایشِ سن کاهش پیدا می‌کند.

 • در کلان‌شهرها بیش از نقاط روستایی و شهرهای کوچک شعر خوانده می‌شود.

*در حیطه ضرب‌المثل‌ها در سؤالی باز از مردم خواسته شد تا اولین ضرب‌المثلی که به ذهنشان می‌رسد را بیان کنند؛

 5 ضرب‌المثل بیشتر از بقیه رواج و تکرار دارند:

 1. هرکه بامش بیش برفش بیش‌تر
 2. کوه به کوه نمی‌رسه آدم به آدم می‌رسه
 3. قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
 4. دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه
 5. موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست

بیش از نیمی از جامعه با زبان‌های غیر از فارسی آشنایی دارند.

 • 2/43 درصد انگلیسی، 25.8 درصد آذری یا ترکی، 19.4 درصد عربی، 10.4 درصد لری یا کردی، 4 درصد زبان کشوری اروپایی غیر از انگلیسی

درصد تسلط بر هر کدام از این زبان‌ها:

 • 18.7 درصد آذری یا ترکی، 10.4 درصد لری یا کردی، 4.4 درصد انگلیسی، 1.2 درصد عربی
عکس شاخص دینداری صفحه اول

تغییرات وضعیت دین‌داری مردم در دوسالِ گذشته

تغییرات وضعیت دین‌داری مردم در دوسالِ گذشته

میزانِ دین‌داریِ جامعه را می‌توان بر پایۀ اعتقادات، نگرش‌ها و رفتارهای دینی سنجید

عکس شاخص دینداری صفحه دوم (2)

به اجمال، میزانِ دین‌داریِ جامعه را می‌توان بر پایۀ اعتقادات، نگرش‌ها و رفتارهای دینی سنجید؛ با استناد به سنجشِ این  مؤلفه‌ها در پیمایش‌های مؤسسۀ بینا، می‌توان گفت بخشِ قابل‌توجهی از جامعۀ ایران، دین‌دار هستند؛ با این حال، ضمن توجه به میزان دین‌‌داریِ بخش‌های مختلف، می‌توان جامعه را به‌صورت نمادین به ده بخش تقسیم کرد و هرکدام را یک «دهک» نامید.

با مقایسۀ دو  پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا دربارۀ «سنجش وضعیتِ دین‌داریِ مردم» که یکی بعد از ماه رمضان 1399 و دیگری بعد از ماه رمضان 1401، انجام شده است، جز در شاخص‌هایِ خاصی که باید مورد توجه قرار گیرند، بقیه شاخص‌ها، کاهش و تغییراتی جزئی داشته‌اند.

در این گزارش، تنها شاخصه‌هایی از دین‌داری ذکر شده‌اند که در این بازۀ زمانی، کاهشِ بالای 4درصد داشته‌اند.

حوادثِ خاصی در این بازه اتفاق افتاده‌اند که می‌توانند، عواملِ ایجادکنندۀ این تغییرات در دین‌داریِ مردم باشند، مانند همه‌گیریِ کرونا، مواجهۀ مدامِ جامعه با شبکه‌هایِ اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام و تغییر دولت.

 

تغییراتی که شایان‌توجه است

 

 • رشدِ تحصیلات به‌طور واضحی روی کاهشِ اعتقادات اثر داشته و سبکِ زندگی جدید، مواجهه با تکنولوژی و دنیای مدرن، می‌تواند دلیلِ این امر باشد.
 • در دوسالِ اخیر، افرادِ با تحصیلاتِ دانشگاهیِ بیشتر، میزانِ اعتقادشان به معصومین، 8درصد کاهش یافته است.
 • اعتقاد به مهدویت بین افرادِ دارای تحصیلاتِ بالا، 4.5‌درصد کاهش یافته است.
 • در این دوسال، میزانِ افرادِ با تحصیلاتِ دانشگاهی که اعتقادی به اسلامی بودنِ قوانینِ کشور و همچنین اعتقاد به تصمیم‌‎گیریِ مسئولین بر اساس اسلام ندارند، از 7درصد به 15درصد افزایش یافته است. (پذیرفتن اسلامِ سیاسی، یکی از شاخصه‌هایِ مهم دین‌داری است که در شرایط کنونی، به عنوان یک مؤلفه برای موافقت یا مخالفت با جمهوری‌اسلامی از آن استفاده می‌شود)

 

طرح یک نگرانی برای آینده

 

طبق پیمایش‌هایِ مؤسسه بینا، 15درصدِ جامعه، اصطلاحا بی‌دینِ اخلاق‌مدار هستند (منظور از بی‌دینِ اخلاق‌مدار، آن دسته از مردم‌اند که به احکام فقهی‌، مثل نماز و روزه پایبند نیستند؛ ولی احکام اخلاقی، مثل صداقت و کمک به نیازمند را رعایت می‌کنند.

تأثیرِ این میزان بر جامعه بیشتر از مقدارِ درصدشان است! چون می‌توانند تبدیل به هویت جمعی شوند و حسِ مردم به بی‌دینی را معتدل کنند؛ در واقع این افراد می‌توانند، با مفهوم‌بخشیِ عمیق و مصداق‌سازی‌های گسترده، اخلاق‌مداریِ بدونِ شریعت را برای قشرِ خاکستری، عادی‌سازی کنند.

 

 

جمع‌بندی

 

مؤلفۀ موافقت با اسلامِ سیاسی، در بخشِ بسیار کم‌دینِ جامعه (دهک دهم دین‌داری) به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و این گروه اجتماعی را مستعدِ بروز مخالفتِ هنجاری با جمهوری‌اسلامی کرده است؛ این در حالی‌ست که چنین تغییراتِ بارزی، در دیگر بخش‌های جامعه (دهک یک تا نه) مشاهده نشده است.

رویداد شناخت و مواجهه عالمانه با مسائل اجتماعی

برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی

برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی

دکتر نیرهدی، مدیرعامل مؤسسۀ «بینا» به دعوت «مرکز نوآوری‌های اجتماعی مبتدا» در رویدادی که هفتۀ اول آبان برای جمعی از طلاب جوان، در مدرسۀ معصومیۀ قم برگزار شد، تحلیلی با محوریت پیمایش دین‌داری و رخداد حوادث اخیر ایران ارائه داد.

IMG_1867

این رویداد همراه با نشست‌های منتورینگ و کارگاه‌های تخصصی با هدفِ ارتقاء سطح دانش و مهارتِ کنش‌گریِ اجتماعیِ طلاب جوان برای مواجهه با مسائل روزِ جامعه، برگزار شد.

هدف اصلی این سلسله نشست، آشنایی بیشتر طلاب جوان و خلاقِ حوزۀ علمیه با روش‌های علمی و دقیقِ شناخت وضعیت فرهنگی‌اجتماعیِ کشور است.

در این رویداد، نیرهدی، نتایج پیمایش اخیر مؤسسه بینا با موضوع «وضعیت دین‌داری جامعه» را ارائه نمود و از منظر وضعیت دین‌داری به تحلیل وقایع اخیر کشور پرداخت.

وی تأکید کرد، حل نوآورانۀ چالش‌های اجتماعی، نیازمند شناخت درست و دقیق از مسئلۀ اجتماعی است.

ایشان در سال‌های اخیر، در حوزۀ پایش وضعیت اجتماعی و فرهنگیِ کشور با اتکا به روش‌های علمی فعالیت دارد.

مردم، بیشتر به چه نوع موسیقی علاقه دارند؟

مردم، بیشتر به چه نوع موسیقی علاقه دارند؟

آیا تا به حال این موضوع براتون سوال شده که مردم به چه نوع موسیقی علاقه دارند؟

ما از مردم پرسیدیم و جوابش شد این:

ایرانی سنتی ۴۱/۵٪
ایرانی قومی_محلی ۱۸/۶٪
ایرانی پاپ ۲۹/۳٪
خارجی کلاسیک ۱/۳٪
خارجی پاپ ۲/۰٪

این آمار مربوط به پیمایش «سنجش نگرش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران» است که در ۱۳ مرداد ۹۸ توسط موسسه بینا اجرا شده است.

بازدید حجت الاسلام قمی از بینا

بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از موسسه بینا

بازدید حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از موسسه بینا و گپ‌و‌گفت صمیمانه با اعضای تیم.

مفتخریم به این توجه از جانب مسئولان فرهنگی و برای تلاش و حرکت مضاعف در راستای رسیدن به اهدافمان مصمم هستیم.

سازش با اسرائیل یا دفاع از فلسطین

سازش با اسرائیل یا دفاع از فلسطین؟

فلسطین…سرزمین زیتون و زخم

وقتی می گوییم «اللهم فکّ کلّ أسیر»
آزادی همه اسیران را از خدا می خواهیم
یعنی حتی سرنوشت مرغ دریایی مهاجری که از روسیه به دریاچه بختگان می‌آید و گرفتار صیاد شده است هم برایمان مهم است، چه برسد به آزادی دختر شش ماهه فلسطینی که ناجوانمردانه به همراه خانواده و وطنش محاصره شده.

بینا طی سه پیمایش “سنجش نگرش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران” طی سالهای ۹۸ و ۹۹، از گروه‌های مختلف مردم، با عقاید و دیدگاه‌های مختلف، نظرشان را درباره رابطه‌ی ایران با اسرائیل جویا شده است و نتایج جالبی را با توجه به وقایع درون کشوری اتفاق افتاده در فاصله این پیمایش ها نظاره‌گر بوده است که نتایج را در اسلاید آخر به تفکیک دیدگاه های متفاوت جامعه می توانید مشاهده کنید.

جالب است که علی رغم این همه مشکلات اقتصادی و … در سه موج مختلف، بیش از 60% مردم با به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران موافق نبوده‌اند و این خود نشانی از هویت و فرهنگ اصیل ایرانی جماعت دارد.‌

30

مادر؛ محور فرهنگ در ایران

تربیت، در حقیقت علم، هنر و یا خدمتی است که فردی با صلاحیت، استعدادهای نهفته آدمی را طی جریانی مستمر و هدفمند کشف و شکوفا می‌کند.

به عقیده برخی اندیشمندان در جهان امروز اگر چه انسان از نظر صنعت و تکنولوژی به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافته، اما از نظر اخلاقی نه تنها به پیشرفتی نایل نیامده، بلکه از ارزش‌های راستین تهی گشته و در نابسامانی‌ها دست و پا می‌زند، چنان‌که این عصر را، عصر بحران تربیت نامیده‌اند.

از این‌رو بایستی بیش از پیش به مسأله تربیت و نقش کاربردی آن پرداخته شود؛ چرا که در فرایند تربیت، تفکرات و خط مشی‌ها شکل گرفته و متربی با پرورش و تربیت صحیح، در آینده با فعالیت‌های خویش جامعه را به سوی سعادت یا انحطاط سوق می‌دهد.

تربیت، نعمتی است خاص انسان‌ها که با توجه به اثرات آن، در تمام مراحل زندگی و به خصوص دوران حساس کودکى، بسیار لازم و پراهمیت است و بخش اعظم این مسئولیت متوجه مادران، به عنوان الگویی سرشار از عاطفه برای کودکان هستند که هویتی انسانی و الهی برای بانوان دارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی

هاشمی در گذر زمان

اکبر هاشمی رفسنجانی، روحانی و از سیاستمداران بزرگ اوایل انقلاب و نماینده مجلس اول تهران،

از سال ۵۹ تا ۶۶ …… افزایش محبوبیت میان اقشار مردم ایران و نامزد پنجمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری با کسب ۹۴.۵۱ درصد آرا به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران

در دوره‌ی ششم کاندیداتوری ریاست جمهوری ……. با ۶۲.۹ درصد آرا پیروز انتخابات

در دوره‌ی نهم …….. کشیده شدن انتخابات به دور دوم و واگزاری ریاست جمهوری را به محمود احمدی‌نژاد

دوره‌ی یازدهم ….. عدم تایید صلاحیت شورای نگهبان

نتایج پیمایش‌ها در مورد میزان محبوبیت ایشان در جامعه و سیر نزولی آن در پیروزی در انتخابات در نمودار آورده شده است.

اما نیم نگاهی به موضوع دارایی‌هایشان! سال ۲۰۰۳ نشریه‌ی فوربز با استناد بر U.S.Census Bureau در مقاله‌ای تحت عنوان (میلیونر‌ها…) از اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش نام برده‌است.