IMG_1933

برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی

برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل اجتماعی برگزاری رویداد «بینا» با هدف شناخت و مواجهۀ عالمانه با مسائل ...

قم – مدرسه علمیه معصومیه 

این رویداد همراه با نشست‌های منتورینگ و کارگاه‌های تخصصی با هدفِ ارتقاء سطح دانش و مهارتِ کنش‌گریِ اجتماعیِ طلاب جوان برای مواجهه با مسائل روزِ جامعه، برگزار شد.

هدف اصلی این سلسله نشست، آشنایی بیشتر طلاب جوان و خلاقِ حوزۀ علمیه با روش‌های علمی و دقیقِ شناخت وضعیت فرهنگی‌اجتماعیِ کشور است.

 

در این رویداد، نیرهدی، نتایج پیمایش اخیر مؤسسه بینا با موضوع «وضعیت دین‌داری جامعه» را ارائه نمود و از منظر وضعیت دین‌داری به تحلیل وقایع اخیر کشور پرداخت.

وی تأکید کرد، حل نوآورانۀ چالش‌های اجتماعی، نیازمند شناخت درست و دقیق از مسئلۀ اجتماعی است.

ایشان در سال‌های اخیر، در حوزۀ پایش وضعیت اجتماعی و فرهنگیِ کشور با اتکا به روش‌های علمی فعالیت دارد.