درباره   ما

مؤسسه دیده‌گستر فرهنگ بینا در تابستان ۱۳۹۹ به‌منظور پژوهش در موضوعات فرهنگی ـ اجتماعی و سیاست‌پژوهی داخلی و خارجی تأسیس شد.

ما با ارائه تحلیل‌های کمّی و کیفی و نشر مکتوب و الکترونیک این پژوهش‌ها مدیران بخش خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی فعال در فرهنگ و اجتماع را یاری می‌کنیم و در صورت نیاز برای ارائه دستاوردهایمان نمایشگاه برگزار می‌نماییم.

توسعه علوم‌انسانی و علوم رایانه‌ای مرتبط با مقوله مطالعات فرهنگی در کشور و ایجاد و به‌کارگیری زیرساخت‌های مرتبط با این امر هدف ما است.

تیم ما از جوانان نخبه فارغ‌التحصیل بهترین دانشگاه‌های کشور ساخته شده و این تیم همیشه جوان و نخبه خواهد ماند.

ezgif.com-gif-maker (27)