هنر میراث دار فرهنگ-شاخص

هنر، میراث‌دار فرهنگ

هنر، میراث‌دار فرهنگ

هنر و تمام حوزه‌های مربوط به آن، منبعِ اصلی و الهام‌بخشِ فرهنگِ یک ملت و جامعه در ادوار مختلف است

هنر سایت صفحه دوم

هنر، همواره یکی از عناصرِ اساسی، برای زنده‌‌ نگه‌داشتنِ هویت ملی و همچنین میراث‌دارِ فرهنگِ جامعه در طولِ تاریخ بوده است.

هرچند تحولاتِ سریع و رو به جلویِ دنیای مدرن، بر هنر هم مانند دیگر حوزه‌‌ها تأثیرگذار بوده و هست؛ اما همچنان، هنر و تمام حوزه‌های مربوط به آن، منبعِ اصلی و الهام‌بخشِ فرهنگِ یک ملت و جامعه در ادوار مختلف است و خواهد بود.

بنابراین ارائۀ راهکارهای متناسب و ایجادِ بسترهای در خور، برای زایشِ خلاقیت‌ها و به‌روزرسانیِ فرهنگ در چارچوبِ جامعه با محوریتِ هویتِ ملی، یکی از پردغدغه‌ترین موضوعاتی‌ست که باید به آن پرداخت.

در همین راستا، مؤسسۀ بینا، پیمایش‌های مختلفی با موضوع مصارفِ فرهنگی انجام داده است که بخشی از این پیمایش‌ها، مربوط به داده‌هایی درخصوصِ علاقه به یادگیری و درآمدزایی از هنرهایی مانند موسیقی، فیلم و فعالیتِ هنریِ دستی است.

موسیقی

در حوزۀ موسیقی، 83 درصد مردم در پنج سالِ اخیر به موسیقی گوش داده‌اند، و در حدودِ نیمی از جامعه علاقه‌مند به یادگیری موسیقی هستند.

شایانِ ذکر است که میزان «علاقه‌مندی به یادگیری موسیقی» با افزایش تحصیلات افزایش می‌یابد.

دربارۀ تجربۀ یادگیریِ موسیقی، از پیمایش‌ها چنین برآمده که تجربۀ یادگرفتنِ موسیقی در آقایان اندکی بیشتر از خانم‌ها است.

فیلم

در حوزۀ فیلم، 35درصدِ افراد، علاقه دارند در فعالیت‌هایی مربوط به ساخت فیلم، مشغول باشند و از بینِ کسانی که علاقه به فعالیت در حوزۀ ساخت فیلم دارند، درصدِ علاقۀ نسلZ، یعنی متولدینِ 1376 تا 1382 بیشتر از دیگران است که این میزان به 44 درصد می‌رسد.

 میزان علاقه به این فعالیت‌ها در متولدین1360 تا 1375، 40درصد است و این میزان در افرادِ متولدِ 1345 تا 1359، 34درصد و همچنین در متولدینِ 1345 به قبل، 27درصد است.

هنرهای دستی

در زمینۀ فعالیت‌های هنریِ دستی، از افراد دربارۀ این سؤال شده که در پنج‌سالِ گذشته، فعالیتِ هنریِ دستی انجام داده‌اند یا خیر و نتیجۀ داده‌ها، نشان داده است که 6/32درصد جوابِ مثبت داده‌اند و 3/67درصد هم جوابشان خیر بوده است.

از بین افرادی که در پنج سالِ گذشته، فعالیتِ هنری دستی انجام داده‌اند، 7/48 درصد از خانم‌ها و 9/16 درصد آقایان بوده‌اند.

افراد با تحصیلات دانشگاهی 6/38درصد، افراد با تحصیلاتِ متوسطه و دبیرستان 6/37 و از افرادِ کم‌سواد 2/22 درصد، در این زمینه فعالیت کرده‌اند.

بیشترین درصدِ مربوط به بازۀ سنی 18 تا 24 که 1/44درصد بوده است، و کمترین درصد مربوط به بازۀ سنی 55 و بیشتر که 4/16درصد بوده است.

میزانِ فعالیت‌های هنریِ دستی باتوجه به تعداد کسانی که پاسخ مثبت داده‌اند، در افرادِ بین سن 25 تا 34، 4/40درصد، در سنینِ 35 تا 44 ، 9/38درصد و در سنین  45 تا 54، 3/32 درصد بوده است.

در وجهِ دیگری از پیمایش، میزان فعالیتِ افراد به‌نسبتِ سکونت در کلان‌شهرها و افرادِ ساکنِ روستا، بررسی شده که به ترتیب 6/39 و 2/24درصد بوده است.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که فعالیت هنری دستی در افرادی که رضایتِ مالیِ بیشتری داشته‌اند به‌تبع بیشتر بوده است که جدولِ داده‌ها، 8/38درصد را نشان می‌دهند.

نکتۀ مهم در زمینۀ فعالیت‌های هنری دستی، دربارۀ افرادی هست که در پنج سالِ گذشته، از این منبع کسب درآمد داشته‌اند.

3/29 درصد از طریق این فعالیت‌ها، درآمد کسب کرده‌اند، و از بین کسانی که از هنرهای دستی، درآمد کسب کرده‌اند،درصدِ خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده است: خانم‌ها 4/31درصد و آقایان 3/23درصد.

در بین افراد کم‌سواد، 40درصد، افراد با تحصیلات متوسطه، 36درصد و افراد با تحصیلات دانشگاهی، 9/17درصد از هنرهای دستی درآمد کسب کرده‌اند.

درکلان‌شهرها 9/25 و در بین افراد ساکن روستا 8/43درصد از هنرهای دستی درآمد کسب کرده‌اند.

همچنین افراد با درآمد و رضایت مالی کمتر، 6/40درصد و افراد با درآمد و رضایت مالی بالا 8/16درصد کسب درآمد از هنرهای دستی داشته‌اند.

در نهایت این‌که بر اساس همین پیمایش‌ها می‌توان متوجه شد که هنر، نه‌تنها به جهتِ فقر و غنایِ فرهنگی بر جامعه، جایگاهِ ویژه‌ای دارد، بلکه به لحاظِ رونقِ اقتصادی بسیار حائزاهمیت است.

عکس شاخص زبان،هویت جامعه صفحه اول

زبان، آیینۀ هویت جامعه

زبان، آیینۀ هویت جامعه

ورودِ زبان‌های دیگر به زبان و ادبیات فارسی، هرچند گسترۀ زبان را در برخی موارد وسعت می‌بخشد؛ نباید باعث تحلیل‌رفتنِ زبان و ادبیات فارسی بشود.

عکس شاخص زبان،هویت جامعه صفحه دوم

زبان و ادبیات، یکی از عواملِ ساختِ هویتِ فردی و اجتماعی در جامعه است؛ حفظ اصول و قواعدِ زبان، لازمۀ حفظ اصالتِ هویتِ فرهنگیِ اجتماع است.

ورودِ زبان‌های دیگر به زبان و ادبیات فارسی، هرچند گسترۀ زبان را در برخی موارد وسعت می‌بخشد؛ نباید باعث تحلیل‌رفتنِ زبان و ادبیات فارسی بشود.

حال آنکه افزایشِ میزانِ مطالعه در حوزه‌های مختلف، عامل مهمی در حفظ زبان و به تعبیری، شکل‌دهی به مفهومِ اجتماعِ انسانی‌ست.

بخشی از پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا با موضوع «مصرف کالاها و خدمات فرهنگی» به بررسیِ زیست‌بومِ «زبان و ادبیات فارسی»، پرداخته و میزان مطالعۀ افراد در حوزه‌های مختلف و همچنین آشنایی آن‌ها با زبان‌های مختلف را بررسی کرده است.

این پیمایش، از افرادِ بالای 18سال، از کل کشور به‌صورتِ نمونه‌گیریِ تصادفی و از طریق تلفن بوده است؛ داده‌ها قابلیتِ روایتِ کل جامعه، اعم از شهر و روستا را دارد.

 • 42درصدِ جامعه در یک‌سالِ گذشته هیچ مطالعه‌ای نداشتند و میزان مطالعه، بین افرادی که مطالعۀ غیرتخصصی دارند، به‌ترتیب در سه‌حوزۀ زیر است:
 • 28درصد ادبیات و شعر
 • 25درصد رمان و داستان
 • 21درصد زندگی‌نامۀ شخصیت‌ها

میزان مطالعۀ غیرتخصصی با افزایشِ تحصیلات، افزایش می‌یابد.

 •  
 • آقایان دارای تحصیلاتِ دانشگاهی، به‌ترتیب به شعر، زندگی‌نامۀ شخصیت‌ها و رمان و داستان علاقه‌مند هستند؛ تفاوت علاقه اندک ولی معنادار است.
 • علاقۀ خانم‌های دارای تحصیلاتِ دانشگاهی به حوزۀ رمان و داستان تقریبا دوبرابرِ علاقۀ آن‌ها به زندگی‌نامۀ شخصیت‌هاست.
 • 63درصد افراد، در منزل دیوان حافظ دارند؛ 36درصد گلستان سعدی، 32درصد شاهنامه و 25درصد مولوی.

میزان تمایل افراد به شعرخواندن با افزایش تحصیلات افزایش می‌یابد؛ اما این تمایل با افزایشِ سن کاهش پیدا می‌کند.

 • در کلان‌شهرها بیش از نقاط روستایی و شهرهای کوچک شعر خوانده می‌شود.

*در حیطه ضرب‌المثل‌ها در سؤالی باز از مردم خواسته شد تا اولین ضرب‌المثلی که به ذهنشان می‌رسد را بیان کنند؛

 5 ضرب‌المثل بیشتر از بقیه رواج و تکرار دارند:

 1. هرکه بامش بیش برفش بیش‌تر
 2. کوه به کوه نمی‌رسه آدم به آدم می‌رسه
 3. قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
 4. دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه
 5. موش تو سوراخ نمی‌رفت جارو به دمش می‌بست

بیش از نیمی از جامعه با زبان‌های غیر از فارسی آشنایی دارند.

 • 2/43 درصد انگلیسی، 25.8 درصد آذری یا ترکی، 19.4 درصد عربی، 10.4 درصد لری یا کردی، 4 درصد زبان کشوری اروپایی غیر از انگلیسی

درصد تسلط بر هر کدام از این زبان‌ها:

 • 18.7 درصد آذری یا ترکی، 10.4 درصد لری یا کردی، 4.4 درصد انگلیسی، 1.2 درصد عربی