مرجعیت خبری اینستاگرام، جایگزین تلویزیون شده است

دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمندِ نشرِ دقیق و محتاطانه از جانبِ منابع نیز هست.

پیگیریِ اخبارِ یک جامعه از مواردی است که شهروندان، زمانِ قابل‌توجهی را به آن اختصاص می‌دهند و معتبربودن و درستیِ اخبار برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما با وجودِ این‌ها بسیاری مواقع ممکن است آگاهیِ خود را از منابعِ غلطی دریافت کنند که خودشان هم به نادرستیِ آن واقف نباشند؛ بنابراین دریافت اطلاعات درست از وضعیت‌های مختلفِ جامعه توسط شهروندان، علاوه بر اینکه نیازمند سواد رسانه‌ای‌ست، نیازمندِ نشرِ دقیق و محتاطانه از جانبِ منابع نیز هست و این امر یک رابطۀ دوسویه بین شهروندان و حاکمیتِ فرهنگی‌اجتماعیِ جامعه است.


تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام و سایت‌های خبری، 5مرجعِ اصلیِ خبری در جامعه هستند.


پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا، در «حوزۀ خبر و خبررسانی» میزانِ پیگیری اخبار در جامعه و اهمیت خبر برای افراد را نشان می‌دهد که بر اساس این پیمایش:

  • 11 درصد افراد جامعه در طول روز، اصلا اخبار  را پیگیری نمی‌کنند.
  • 24درصدِ افرادِ جامعه، اخبار تلویزیون را «بسیارزیاد» پیگیری می‌کنند و 43درصد «تاحدی»
  • 10درصد افراد اخبار ماهواره را «بسیارزیاد» و 14درصد «تاحدی» پیگیری می‌کنند.
  • اخبارِ اینستاگرام را 27درصد افراد «بسیار زیاد» و23درصد «تاحدی» دنبال می‌کنند.
  • آقایان 5/1 برابرِ خانم‌‍‌ها پیگیرِ اخبار هستند.
  • افراد زیر 25سال کمتر از سایر افراد اخبار را دنبال می‌کنند.

پیمایش‌ها نشان می‌دهد، اولویت‌بندیِ مراجعِ خبری برای افراد بالای 40 سال و زیر 40 سال متفاوت است.

 مراجعِ افراد بالای 40 سال به ترتیب فراوانی عبارتند از: تلویزیون، اینستاگرام، واتس‌اَپ، رادیو داخلی و سایت‌های خبری.

 و در افراد زیر 40 سال، ترتیبِ دنبال‌کردنِ منابعِ خبری، اینستاگرام، واتس‌اَپ، تلگرام، تلویزیون و سایت‌های خبری است.


حال آنکه حدود دو سومِ افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، اعلام کرده‌اند، با اخبار جعلی یا گمراه‌کننده روبه‌رو می‌شوند.

نکتۀ حائز اهمیت در داده‌ها این است که اینستاگرام در کنار مرجع سنتی و مهمِ تلویزیون، مرجعیتِ شایان‌توجهی برای پیگیریِ اخبار، پیدا کرده است و همچنین در جامعۀ جوان کشور، مرجعیتِ اصلی خبر اینستاگرام است نه تلویزیون.

زنبیل خرید