سرانۀ مطالعۀ کشور

در یک‌سال اخیر، از بین کسانی که مطالعه داشته‌اند،47درصد کتاب کاغذی خوانده‌اند و 23درصد مطالعۀ الکترونیکی داشته‌اند.

طرح شاخص مطالعه-سایت

از مشخصه‌هایِ رشدِ فرهنگیِ یک کشور، میزانِ کتاب‌خوانی و مطالعۀ مردم است.

بخشی از پیمایشِ اخیرِ مؤسسۀ بینا با موضوع «مصرف کالاها و خدمات فرهنگی» به بررسیِ سرانۀ مطالعه در کشور پرداخته. این پیمایش، از افرادِ بالای 18سال، از کل کشور به‌صورتِ نمونه‌گیریِ تصادفی و از طریق تلفن انجام شده است؛ داده‌ها قابلیتِ روایتِ کل جامعه، اعم از شهر و روستا را دارد.

در یک‌سال اخیر، از بین کسانی که مطالعه داشته‌اند،47درصد کتاب کاغذی خوانده‌اند و 23درصد مطالعۀ الکترونیکی داشته‌اند.

 

میزان مطالعۀ کتابِ کاغذی با افزایش تحصیلات رابطۀ مستقیم دارد.

 

در سال گذشته 31درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی کتابِ کاغذی نخوانده‌اند.

میزان مطالعۀ الکترونیکی در افراد با تحصیلات دانشگاهی 42درصد است.

 

در بررسی حوزۀ کتاب و مطالعه، 17درصدِ افراد به‌طور کلی از کتاب صوتی استفاده کرده‌اند، این میزان در افراد با تحصیلاتِ دانشگاهی 32درصد است.

بیشترین ضریب‌نفوذ مطالعۀ کاغذی، 65درصد است و مربوط به نسل  zمی‌شود (متولدین سال‌های 1375 تا 1386)  به این معنی که فرد در سال گذشته حداقل یک‌بار، کتاب یا مجلۀ کاغذیِ غیر از قرآن، دعا و درس، خوانده باشد.

در یک‌هفته، بیشترین زمان مطالعۀ جامعه، مربوط به روخوانی قرآن و در حدود88/0 ساعت بوده است و سایر کتاب‌ها و مجلاتِ کاغذی که در رتبۀ دوم قرار می‌گیرند، حدود 75/0 ساعت. (یعنی کمتر از یک‌ساعت)

تنها 9درصدِ مردمِ کشور در طولِ یک‌هفته، بیش از 30دقیقه، مطالعۀ کاغذی و الکترونیکیِ غیر از دعا و قرآن داشته‌اند.

زنبیل خرید